เสวนาวิชาการ เรื่องแนวทางการใช้สื่อการสอน Project 14 ในรูปแบบ On-site Online และ On demand

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เข้าร่วมเสวนากลุ่มย่อย

ห้องย่อยที่ 1 ประถมศึกษา
ห้องย่อยที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมศึกษาตอนต้น
ห้องย่อยที่ 3 คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น
ห้องย่อยที่ 4 มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาตั้งแต่ระลอกที่ 1 ในปีพ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นสาเหตุให้โรงเรียนต้องมีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำคลิปการเรียนรู้ Project 14 เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในปีที่ผ่านมาได้มีครูและนักเรียนได้เข้าชมคลิป Project 14 จำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม ด้วยสาเหตุของการระบาดระลอกใหม่ในปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายให้โรงเรียนพิจารณาจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับสถานการณ์อันเป็นปัจจุบัน ในการนี้ เพื่อช่วยให้ครูได้ร่วมแลกเปลี่ยนและเห็นแนวทางการใช้สื่อ Project 14 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สสวท. จึงได้จัดงานเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับแนวทางการใช้สื่อการสอน Project 14 ในรูปแบบ On-site Online และ On demand ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ครูที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาได้ตั้งแต่วันที่ 18-27 พฤษภาคม 2564 

การเข้าร่วมเสวนาผ่านโปรแกรม Zoom

ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาเรียบร้อยแล้ว โปรดตรวจสอบ link การเข้าร่วมเสวนาได้ที่ email ที่ท่านใช้ในการลงทะเบียน ซึ่งระบบจะส่ง email ยืนยันการลงทะเบียนและ link การเข้าร่วมงานเสวนาในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ ในวันเสวนา หากมีข้อสงสัย หรือมีปัญหาในการเข้าห้อง zoom หรือ YouTube โปรดติดต่อได้ที่ห้องไลน์ ตาม QR code นี้

ทางทีมงานขอขอบคุณที่ท่านสนใจร่วมการเสวนาในครั้งนี้ และหากมีข้อติดขัดไม่สะดวกประการใดต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้

Scroll to top