เว็บไชต์หลักของสสวท.
www.ipst.ac.th

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ Call Center 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750
e-mail: info@ipst.ac.th 

Scroll to top