ชื่อหนังสือเรียน

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4 เล่ม 2

สาระ

วิทยาศาสตร์

ชื่อผู้แต่ง

สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ

ลิขสิทธิ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

หน่วยที่ 4 วัสดุและสสาร

หน่วยที่ 5 โลกและอวกาศ

  • เรื่องที่ 1 การขึ้นและตกและรูปร่างของดวงจันทร์
  • กิจกรรมที่ 1.1 ดวงจันทร์มีการขึ้นและตกหรือไม่ อย่างไร
  • กิจกรรมที่ 1.2 ในแต่ละวันมองเห็นดวงจันทร์มีรูปร่างอย่างไร
  • เรื่องที่ 1 ระบบสุริยะ
  • กิจกรรมที่ 1 ระบบสุริยะมีลักษณะอย่างไร
Scroll to top