ชื่อวีดิทัศน์

เมทริกซ์ ตอน 9

ความยาว

20.01 นาที

ชื่อหนังสือเรียน

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม1

ชื่อบท

เมทริกซ์

รายละเอียด

เมื่อนักเรียนชมวีดิทัศน์นี้แล้ว นักเรียนสามารถแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยการใช้การดำเนินการตามแถว
วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project14 ของ สสวท. 

Scroll to top