ชื่อวีดิทัศน์

เมทริกซ์ ตอน 8

ความยาว

14.17 นาที

ชื่อหนังสือเรียน

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม1

ชื่อบท

เมทริกซ์

รายละเอียด

เมื่อนักเรียนชมวีดิทัศน์นี้แล้ว นักเรียนสามารถ
     1. เขียนระบบสมการเชิงเส้นในรูปเมทริกซ์
     2. แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ผกผัน

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project14 ของ สสวท.

Scroll to top