ชื่อวีดิทัศน์

เมทริกซ์ ตอน 5

ความยาว

12.08 นาที

ชื่อหนังสือเรียน

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม1

ชื่อบท

เมทริกซ์

รายละเอียด

เมื่อนักเรียนชมวีดิทัศน์นี้แล้ว นักเรียนสามารถ
     1. หาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ขนาด 2×2
     2. หาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ขนาด 3×3

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project14 ของ สสวท. 

Scroll to top