ชื่อวีดิทัศน์

เมทริกซ์ ตอน 4

ความยาว

19.39 นาที

ชื่อหนังสือเรียน

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม1

ชื่อบท

เมทริกซ์

รายละเอียด

เมื่อนักเรียนชมวีดิทัศน์นี้แล้ว นักเรียนสามารถ
     1. บอกความหมายเมทริกซ์เอกลักษณ์
     2. บอกความหมายเมทริกซ์จัตุรัส
     3. บอกความหมายเมทริกซ์สลับเปลี่ยน

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project14 ของ สสวท.

Scroll to top