ชื่อวีดิทัศน์

เวกเตอร์ ตอน 9

ความยาว

25.55 นาที

ชื่อหนังสือเรียน

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม1

ชื่อบท

เวกเตอร์

รายละเอียด

เมื่อนักเรียนชมวีดิทัศน์นี้แล้ว นักเรียนสามารถ
     1. หาผลคูณเชิงเวกเตอร์ของเวกเตอร์ที่กำหนดให้
     2. หาผลคูณเชิงเวกเตอร์ของเวกเตอร์หนึ่งหน่วย

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project14 ของ สสวท. 

Scroll to top