ชื่อวีดิทัศน์

เวกเตอร์ ตอน 8

ความยาว

15.52 นาที

ชื่อหนังสือเรียน

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม1

ชื่อบท

เวกเตอร์

รายละเอียด

เมื่อนักเรียนชมวีดิทัศน์นี้แล้ว นักเรียนสามารถ
     1. ตรวจสอบว่าเวกเตอร์ที่กำหนดให้ตั้งฉากกันหรือไม่
     2. นำความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project14 ของ สสวท. 

Scroll to top