ชื่อวีดิทัศน์

เวกเตอร์ ตอน 5

ความยาว

22.39 นาที

ชื่อหนังสือเรียน

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม1

ชื่อบท

เวกเตอร์

รายละเอียด

เมื่อนักเรียนชมวีดิทัศน์นี้แล้ว นักเรียนสามารถ
     1. เขียนรูปแสดงเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากสองมิติและสามมิติ
     2. หาเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดอยู่ที่จุดที่กำหนดให้
     3. หาผลบวก ผลลบ และผลคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ของเวกเตอร์ที่กำหนดให้ในระบบพิกัดฉากสองมิติและสามมิติ
     4. ตรวจสอบได้ว่าเวกเตอร์ที่กำหนดให้มีทิศทางเดียวกันหรือทิศทางตรงกันข้ามกันหรือไม่

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project14 ของ สสวท.

Scroll to top