ชื่อวีดิทัศน์

เวกเตอร์ ตอน 4

ความยาว

23.29 นาที

ชื่อหนังสือเรียน

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม1

ชื่อบท

เวกเตอร์

รายละเอียด

เมื่อนักเรียนชมวีดิทัศน์นี้แล้ว นักเรียนสามารถ
     1. หาพิกัดของจุดจากรูปในระบบพิกัดฉากสามมิติ
     2. เขียนจุดที่กำหนดให้ในระบบพิกัดฉากสามมิติ
     3. หาภาพฉายของจุดที่กำหนดให้
     4. หาระยะทางระหว่างจุด 2 จุด ที่กำหนดให้

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project14 ของ สสวท.

Scroll to top