ชื่อวีดิทัศน์

เวกเตอร์ ตอน 2

ความยาว

17.40 นาที

ชื่อหนังสือเรียน

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม1

ชื่อบท

เวกเตอร์

รายละเอียด

เมื่อนักเรียนชมวีดิทัศน์นี้แล้ว นักเรียนสามารถ
     1. หาผลลัพธ์ของการบวกและการลบเวกเตอร์
     2. บอกความหมายของเวกเตอร์ศูนย์

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project14 ของ สสวท.

Scroll to top