ชื่อวีดิทัศน์

เวกเตอร์ ตอน 1

ความยาว

12.49 นาที

ชื่อหนังสือเรียน

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม1

ชื่อบท

เวกเตอร์

รายละเอียด

เมื่อนักเรียนชมวีดิทัศน์นี้แล้ว นักเรียนสามารถ
     1. อธิบายความหมายของปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์
     2. เขียนสัญลักษณ์แทนปริมาณเวกเตอร์
     3. ระบุได้ว่าเวกเตอร์ที่กำหนดให้เป็นเวกเตอร์ที่ขนานกันหรือไม่
     4. ระบุได้ว่าเวกเตอร์ที่กำหนดให้เป็นเวกเตอร์ที่เท่ากันหรือไม่
     5. หานิเสธของเวกเตอร์จากเวกเตอร์ที่กำหนดให้

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project14 ของ สสวท.

Scroll to top