ชื่อวีดิทัศน์

เมทริกซ์ ตอน 2

ความยาว

22.33 นาที

ชื่อหนังสือเรียน

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม1

ชื่อบท

เมทริกซ์

รายละเอียด

เมื่อนักเรียนชมวีดิทัศน์นี้แล้ว นักเรียนสามารถ
     1. หาผลบวกของเมทริกซ์
     2. หาผลคูณของเมทริกซ์กับจำนวนจริง
     3. หาผลลบของเมทริกซ์
     4. อธิบายเกี่ยวกับเมทริกซ์ศูนย์ เอกลักษณ์การบวก และตัวผกผันการบวกของเมทริกซ์
     5. ใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับการบวกเมทริกซ์และการคูณของเมทริกซ์กับจำนวนจริงในการแก้ปัญหา

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project14 ของ สสวท. 

Scroll to top