ชื่อวีดิทัศน์

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอน 18

ความยาว

11.36 นาที

ชื่อหนังสือเรียน

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1

ชื่อบท

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

รายละเอียด

เมื่อนักเรียนชมวีดิทัศน์นี้แล้ว นักเรียนสามารถ
     1. บอกกฎของโคไซน์
     2. ใช้กฎของโคไซน์ในการแก้ปัญหา

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project14 ของ สสวท.

Scroll to top