ชื่อวีดิทัศน์

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอน 16

ความยาว

13.15 นาที

ชื่อหนังสือเรียน

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1

ชื่อบท

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

รายละเอียด

เมื่อนักเรียนชมวีดิทัศน์นี้แล้ว นักเรียนสามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project14 ของ สสวท. 

Scroll to top