ชื่อวีดิทัศน์

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอน 15

ความยาว

14.31 นาที

ชื่อหนังสือเรียน

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1

ชื่อบท

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

รายละเอียด

เมื่อนักเรียนชมวีดิทัศน์นี้แล้ว นักเรียนสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ และฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติในการแก้ปัญหา
วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project14 ของ สสวท. 

Scroll to top