ชื่อวีดิทัศน์

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอน 14

ความยาว

23.49 นาที

ชื่อหนังสือเรียน

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1

ชื่อบท

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

รายละเอียด

เมื่อนักเรียนชมวีดิทัศน์นี้แล้ว นักเรียนสามารถ
     1. บอกบทนิยามของฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชันไซน์ ฟังก์ชันไซน์โคไซน์ และฟังก์ชันแทนเจนต์
     2. ระบุโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชันไซน์ ฟังก์ชันไซน์โคไซน์ และฟังก์ชันแทนเจนต์ที่กำหนดโดเมนเพื่อให้มีฟังก์ชันผกผัน
     3. หาค่าของฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชันไซน์ ฟังก์ชันไซน์โคไซน์ และฟังก์ชันแทนเจนต์

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project14 ของ สสวท.

Scroll to top