ชื่อวีดิทัศน์

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอน 11

ความยาว

12.05 นาที

ชื่อหนังสือเรียน

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1

ชื่อบท

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

รายละเอียด

เมื่อนักเรียนชมวีดิทัศน์นี้แล้ว นักเรียนสามารถ
     1. เขียนกราฟของฟังก์ชันแทนเจนต์ ฟังก์ชันโคเซแคนต์ ฟังก์ชันเซแคนต์ และฟังก์ชันโคแทนเจนต์
     2. ระบุ คาบ และเรนจ์ของฟังก์ชันแทนเจนต์ ฟังก์ชันโคเซแคนต์ ฟังก์ชันเซแคนต์ และฟังก์ชันโคแทนเจนต์

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project14 ของ สสวท. ดูรายละเอียดละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://proj14.ipst.ac.th

Scroll to top