ชื่อวีดิทัศน์

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอน 10

ความยาว

27.10 นาที

ชื่อหนังสือเรียน

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1

ชื่อบท

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

รายละเอียด

เมื่อนักเรียนชมวีดิทัศน์นี้แล้ว นักเรียนสามารถ
     1. เขียนกราฟของฟังก์ชันไซน์และฟังก์ชันไซน์โคไซน์
     2. ระบุ โดเมน เรนจ์ คาบ และแอมพลิจูดของฟังก์ชันไซน์และฟังก์ชันไซน์โคไซน์ที่กำหนดให้

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project14 ของ สสวท. ดูรายละเอียดละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://proj14.ipst.ac.th

Scroll to top