ชื่อวีดิทัศน์

เมทริกซ์ ตอน 1

ความยาว

14.08 นาที

ชื่อหนังสือเรียน

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม1

ชื่อบท

เมทริกซ์

รายละเอียด

เมื่อนักเรียนชมวีดิทัศน์นี้แล้ว นักเรียนสามารถ
     1. บอกความหมายของเมทริกซ์
     2. ระบุขนาดหรือมิติของเมทริกซ์
     3. ระบุสมาชิกของเมทริกซ์
     4. ตรวจสอบการเท่ากันของเมทริกซ์

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project14 ของ สสวท.

Scroll to top