ชื่อวีดิทัศน์

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอน 8

ความยาว

17.12 นาที

ชื่อหนังสือเรียน

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม1

ชื่อบท

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

รายละเอียด

เมื่อนักเรียนชมวีดิทัศน์นี้แล้ว นักเรียนสามารถ
     1. อธิบายความหมายของมุมและวิธีการวัดมุม
     2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของมุมในหน่วยองศาและหน่วยเรเดียน
     3. หาค่าของฟังก์ชันตรีโกณของมุม เมื่อกำหนดมุมในหน่วยองศาหรือหน่วยเรเดียนมาให้

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project14 ของ สสวท.

Scroll to top