ชื่อวีดิทัศน์

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอน 6

ความยาว

13.42 นาที

ชื่อหนังสือเรียน

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม1

ชื่อบท

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

รายละเอียด

เมื่อนักเรียนชมวีดิทัศน์นี้แล้ว นักเรียนสามารถ
1. บอกบทนิยามของฟังก์ชันแทนเจนต์ ฟังก์ชันเซแคนต์ ฟังก์ชันโคเซแคนต์ และฟังก์ชันโคแทนเจนต์
2. ระบุโดเมนของฟังก์ชันแทนเจนต์ ฟังก์ชันเซแคนต์ ฟังก์ชันโคเซแคนต์ และฟังก์ชันโคแทนเจนต์

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project14 ของ สสวท.

Scroll to top