ชื่อวีดิทัศน์

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอน 5

ความยาว

21.39 นาที

ชื่อหนังสือเรียน

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม1

ชื่อบท

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

รายละเอียด

เมื่อนักเรียนชมวีดิทัศน์นี้แล้ว นักเรียนสามารถ 
     1. ระบุค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ เมื่อจุดปลายส่วนโค้งอยู่ในจตุภาคที่ 2
     2. ระบุค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ เมื่อจุดปลายส่วนโค้งอยู่ในจตุภาคที่ 3
     3. ระบุค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ เมื่อจุดปลายส่วนโค้งอยู่ในจตุภาคที่ 4
วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project14 ของ สสวท.

Scroll to top