ชื่อวีดิทัศน์

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอน 4

ความยาว

20.45 นาที

ชื่อหนังสือเรียน

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม1

ชื่อบท

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

รายละเอียด

เมื่อนักเรียนชมวีดิทัศน์นี้แล้ว นักเรียนสามารถ
     1. ระบุค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ของจำนวนจริงบางจำนวน (ต่อ)
     2. ระบุค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ของจำนวนจริงใด ๆ 

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project14 ของ สสวท.

Scroll to top