ชื่อวีดิทัศน์

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอน 4

ความยาว

18.43 นาที

ชื่อหนังสือเรียน

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2

ชื่อบท

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

รายละเอียด

เมื่อนักเรียนชมวีดิทัศน์นี้แล้ว นักเรียนสามารถ
     1. ตรวจสอบว่าความสัมพันธ์ที่กำหนดให้เป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชัน
     2. หาโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชันที่กำหนดให้
วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project14 ของ สสวท.

Scroll to top