ชื่อวีดิทัศน์

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอน 3

ความยาว

17.30 นาที

ชื่อหนังสือเรียน

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2

ชื่อบท

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

รายละเอียด

เมื่อนักเรียนชมวีดิทัศน์นี้แล้ว นักเรียนสามารถ
     1. หาตัวผกผันของความสัมพันธ์
     2. เขียนกราฟของตัวผกผันของความสัมพันธ์
วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project14 ของ สสวท.

Scroll to top