ชื่อวีดิทัศน์

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอน 2

ความยาว

10.37 นาที

ชื่อหนังสือเรียน

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2

ชื่อบท

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

รายละเอียด

เมื่อนักเรียนชมวีดิทัศน์นี้แล้ว นักเรียนสามารถ
     1. เขียนกราฟของความสัมพันธ์
     2. หาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project14 ของ สสวท.

Scroll to top