ชื่อวีดิทัศน์

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอน 1

ความยาว

16.44 นาที

ชื่อหนังสือเรียน

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2

ชื่อบท

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

รายละเอียด

เมื่อนักเรียนชมวีดิทัศน์นี้แล้ว นักเรียนสามารถ
     1. หาความสัมพันธ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้
     2. หาผลคูณคาร์ทีเซียนของเซตที่กำหนดให้

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project14 ของ สสวท. 

Scroll to top