ชื่อหนังสือเรียน

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1 เล่ม 2

สาระ

วิทยาศาสตร์

ชื่อผู้แต่ง

สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ

ลิขสิทธิ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

หน่วยที่ 5 พลังงานความร้อน

แบบฝึกหัด

หน่วยที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ

  • พายุ (13.01 นาที)
  • การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

แบบฝึกหัด

Scroll to top